Sản Phẩm Tài Chính

Một Sản Phẩm Tài Chính là kết quả chuyển động tiền mặt tại thời điểm hiện tại hoặc tương lai giữa hai tác nhân thông qua một hợp đồng.

Có nhiều loại sản phẩm tài chính như:

  • Chính sách bảo hiểm
  • Hợp đồng tương lai
  • Hợp đồng quyền chọn
  • Giao dịch hoán đổi (trao đổi một dòng tiền tương lai cho một đồng tiền khác có thể trong hai loại tiền tệ khác nhau)
  • Sản phẩm có cấu trúc phức tạp
  • vv
san-pham-tai-chinh

Giao dịch tài chính

Mỗi một sản phẩm tài chính đều có giá trị nhất định nhưng nó tồn tại ở dạng vô hình.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *